Hur barn kan utvecklas med hjälp av IT

Med en värld där allt mer information och andra elektroniska tjänster blir allt mer vanligare på internet så är det naturligt att även barnen behöver få tillgång till att ta del av information och tjänster som kan lära barnen att utvecklas på ett bra sätt. Det är vanligt idag att skolor och förskolor har it utbildning för ökad förståelse för IT med i läroplanen. På förskolor är det inte heller ovanligt att barnen får använda surfplattor för att lära sig på ett mer lekfullt sätt.

Det finns många studier om hur barn kan utvecklas med hjälp av IT, exempelvis presenterades en studie år 2010 om yngre barns it användning. Studien, som är en fallstudie på en tidigare studie som genomförts i 30 länder, visar bland annat hur barn, i pedagogiska verksamheter skapar egna berättelser med hjälp av datorn. Barnen får under dagarna på förskolan ta egna bilder som sedan diskuteras ur barnens perspektiv. Barnen lär sig att tolka och berätta utifrån sina bilder, vilket även underlättar för barnen när de är hemma och ska berätta vad de gjort under dagen. Genom digitala bilder så lär sig barnen att kommunicera kring vad de ser på bilden. Studien visar att den allt mer vanligare användningen av IT på många förskolor har blivit en naturlig del för barnen, och datorer eller surfplattor används både i samband med olika pedagogiska uppgifter och även fritt av barnen själva.Hur barn kan utvecklas med hjälp av IT 1

En annan studie från år 2013 visar hur barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning. Studien har genomförts av professor Åke Grönlund, vid Örebro universitet, och visar att desto fortare barn får lära sig att använda datorn desto fortare lär sig barnen att skriva och läsa. Studien visar att barn skriver längre och tydligare texter med bättre struktur och ett mer genomarbetat språk på en dator än när de skriver en text för hand. Att använda en dator ökar barnens hastighet att läsa texter men framförallt är det skrivandet som markant förbättras och sättet att uttrycka sig och kommunicera till skillnad mot när de skriver texter för hand.

Användandet av datorer i utbildningar har även visat sig vara positivt för de som haft det lite svårare att lära sig att läsa och skriva då det funnits möjlighet att använda funktioner för att höra orden som man har läst eller har skrivit. I studien framgår även att denna metod också skulle lämpa sig väl i samband med undervisning i matematik.

 
 

About the author

More posts by