Risker för barn att utveckla ADHD

Vi vill det bästa för våra barn, och inga föräldrar skulle medvetet utsätta dem för risker. Men ny forskning visar att det ibland inte går att gardera sig, då riskerna uppstår i samband med något som tidigare ansetts säkert.

I februari 2014 presenterades en dansk-amerikansk studie som genomfördes på 64 000 kvinnor från Danmark och deras barn. Över hälften av dessa kvinnor åt läkemedlet paracetamol under sin graviditet. Det forskarna kom fram till var att barnen till de mammor som ätit paracetamol hade 13 procents högre risk att drabbas av ADHD-liknande symptom senare i livet, och 29 procents högre risk att få medicinering utskriven för ADHD. Sambandet blev tydligt då risken blev högre ju längre period mamman ätit paracetamol. Det gick även att se symptom hos mammorna själva; de som åt paracetamol löpte 37 procents högre risk att diagnosticeras med hyperkinetisk störning, en form av ADHD. Trots detta menar man på Läkemedelsverket att rekommendationerna för bruk av paracetamol inte behöver ändras, då det kan finnas många andra bakomliggande orsaker. Även studiens författare menar att mer forskning behövs på området, vilket också kommer att ske på EU-nivå, där framförallt rekommendationerna för gravida ska diskuteras.

En separat studie av paracetamols påverkan på hjärnans utveckling har genomförts i Sverige, även det i början av 2014. Man injicerade då paracetamol i möss som var tio dagar gamla, och observerade deras utveckling. Studien visade att mössen hade svårare att lära in nya saker och svårare att anpassa sig till nya situationer än möss som inte injicerats. Henrik Vikberg, som skrivit artikeln om studien, menar att det visar på att användning av paracetamol bör begränsas så mycket som möjligt hos gravida och spädbarn.

Två amerikanska forskare har studerat intelligenskvoten hos kinesiska barn som får i sig fluor via dricksvattnet. De ser ett samband mellan intag av fluor och lägre intelligens, liksom autism, dyslexi och ADHD. Samma forskare har tidigare upprättat en lista på andra kemikalier som är skadliga för barn, till exempel bly, kvicksilver, arsenik och PCB:er. Andra forskare menar dock att deras slutsatser om fluor är ”högst spekulativa” och att de inte har några ”hållbara bevis”.

Trots det lönar det sig alltid att vara på sin vakt när det gäller kemikalier eller läkemedel och dig själv eller dina barn.

Risker för barn att utveckla ADHD 2

 
 

About the author

More posts by