Barn och mobbing

Har du eller någon du känner utsatts för mobbning i tidig ålder? Då vet du vilka stora konsekvenser detta förtryck kan få för människor, i flera fall ända upp i vuxen ålder. Mobbning brukas också kallas för kränkande särbehandling och definieras som att en eller flera människor utsätts för systematiska trakasserier. Det kan förekomma i en mängd olika miljöer och sociala grupperingar. Några av de vanligaste platserna där det förekommer mobbning är arbetsplats och skola. För barn kan detta resultera i en ovilja att fortsätta gå till skolan och en negativ självbild som kan vara svår att hantera, även med hjälp.

linochbullen.se

Teorier kring mobbning

Diskussionen kring mobbning och barn har länge varit en het fråga, speciellt inom skolväsendet. Många har olika teorier om hur man kan motverka kränkning på skolan och kommer med olika förslag om hur man kan hantera en situation som redan uppstått. En professor inom mobbning i skolan, Dan Olweus, ställer sig kritisk till teorin om att mobbaren är svag och hävdar istället att många mobbare har gott självförtroende. Några karakteristiska drag som han har lagt märke till är avsaknad av empati och starka aggressioner. En mobbare kommer ofta ur en hemmiljö där det förekommer mycket våld. Aggressionerna kan tas ut mot exempelvis utemöbler och fysiska ting eller så kan den riktas mot en annan person. Det typiska offret för mobbning är ofta motsatsen till mobbaren: dåligt självförtroende, icke-aggressiv och rädd. Forskning visar att mobbare är överrepresenterade när det kommer till kriminalitet i vuxen ålder medan mobbningsoffer istället är högt representerade när det kommer till depression och ångest.

Andra konsekvenser av mobbning

Förutom att mobbning i tidig ålder kan leda in barnen på destruktiva banor finns det även direkta konsekvenser för samhället. Tidningen Dagens Nyheter visade i 2010 statistik att 6,5 miljoner kronor hade krävt i 78 separata fall. Dock hade endast 1,6 miljoner kronor betalats ut vid 43 tillfällen. Granskningen visade även att beloppen ofta var av symbolisk karaktär. Man uppskattar att ca 60 000 personer blir mobbade varje dag i Sverige, vidare tar cirka 45 barn livet av sig som en följd av mobbning. En elev som blivit mobbad på skolan kan kräva skadestånd från skolhuvudmannen och en ombudsman har numera inrättats på Statens skolverk. Personen som arbetar med offer för mobbning ska föra elevernas talan och se till att de får upprättelse. Det görs mycket, på flera håll, när det kommer till mobbning på både skola och arbetsplats, och både lagar och ombudsmän har tillkommit. Det finns dock fortfarande en lång väg att vandra.

 
 

About the author

More posts by